طرح شکایت از مشاغل مزاحم شهری بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها
 1. نام و نام خانوادگي
  Please type your full name.
 2. شماره تماس
  Invalid email address.
 3. شماره ملی
  Invalid email address.
 4. پست الکترونیک
  Invalid email address.
 5. کدپستی شاکی
  Invalid email address.
 6. موضوع درخواست :
  Please tell us how big is your company.
 7. آدرس شاکی
  Invalid Input
 8. آدرس محل مورد شکایت
  Invalid Input
 9. خلاصه شکایت :
  Invalid Input