نصب تابلوهای راهنمایی در مسیر اجابیت ، رودبارک و مجل-۱۳۹۳/۱۰/۱

 

 

 

 

 

 

 

 

رفت و روب و پاکسازی کانال در جنب بیمارستان کلاردشت-۱۳۹۳/۱۰/۱

 

 

 

 

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت