نصب تابلوهای راهنمایی در مسیر اجابیت ، رودبارک و مجل

 

 

 

 

 

 

 

 

رفت و روب و پاکسازی کانال در جنب بیمارستان کلاردشت

 

 

 

 

معرفی شهردار

 

 

حکمت ویسی

سرپرست شهرداری کلاردشت