به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرکلاردشت:    

دراین جلسه که شب گذشته باحضورشهردار،اعضای شورای شهروبه میزبانی اهالی محله رودبارک برگزارگردید .

دراین مراسم ریاست شورای شهرستان،شهردار ورییس شورای اسلامی شهر ازبیلان کاری وعملکردیکساله شهرداری وشورای اسلامی دوره پنجم شهرکلاردشت به سخنرانی پرداختندودرمورد پروژه های دردست اقدام شهرداری درمنطقه نمونه گردشگری ایران رودبارک ازقبیل(پروژه زیپ لاین ،پل معلق ،آبشارمصنوعی ،ودریاچه مصنوعی) ودیگر پروژه هامانند شهربازی،‌وگلخانه وهمچنین ایجادشغل برای جوانان جویای کاروایجاددرآمدپایدار درشهرستان کلاردشت به گفتگوپرداختند .

معرفی شهردار

 

 

حکمت ویسی

سرپرست شهرداری کلاردشت