آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

آگهی مناقصه سنگفرش پیاده رو و احداث کانال هدایت آب های سطحی 

 

مورخ  1401/03/27  

 

مناقصه عمومی اجرای پروژه های ساخت اتاق نگهبانی ورودی شهربازی ، نماز خانه و سرویس بهداشتی و دیوار پارکینگ

مناقصه عمومی اجرای پروژه های ساخت دیوار سنگی دور درخت و استخر مصنوعی ( نوبت اول )

آگهی مناقصه پروژه بلوار سنگی سطح شهر

مناقصه عمومی ساخت پله - پاگرد -دیواره پله و آلاچیق سنگی

آگهی فراخوان دعوت به مشارکت در سرمایه گذاری ( نوبت دوم )

مناقصه آسفالت سطح شهر ( نوبت اول )

مزایده فروش زمین (نوبت دوم )

مزایده اجاره دستگاههای شهربازی ( نوبت دوم )

مزایده فروش یک باب مغازه

مزایده فروش زمین

فراخوان عمومی ستاد معاینه فنی شهرداری کلاردشت

مناقصه ممیزی املاک شهرداری کلاردشت97/11/13

مناقصه اجرای پروژه 1396/11/02

مناقصه اجرای عملیات احداث پل خیابان اصلی شهید محمد دلفان اذری 1394/10/14

مناقصه اجرای عملیات اسفالت 1394/10/14

مناقصه آسفالت-۱۳۹۴/۶/۲۳

مناقصه احداث کانال بتنی-۱۳۹۴/۲/۲۸

مناقصه آسفالت سطح شهر-۱۳۹۴/۱/۲۳

مناقصه آسفالت بلوار شهید دلفان آذری-۱۳۹۳/۱۱/۵

آگهی فراخوان خرید خدمات مشاور-۱۳۹۳/۱/۲۰

شهرداری کلاردشت در نظر دارد با نظارت اداره کل راه و شهرسازی به استناد بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات آئین نامه خرید خدمات مشاوره به شماره 193542/ ت 193542 / ک مورخ 90/10/01 نسبت به تهیه طرح تفضیلی شهر کلاردشت به روش انتخاب کیفیت قیمت  ( QCBS) اقدام نماید . لذا بدینوسیله از کلیه مهندسین مشاور که دارای صلاحیت کاری از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در گروه شهرسازی و معماری و تخصیص شهرسازی با پایه یک و دو ظرفیت کار آزاد می باشند دعوت می نماید جهت دریافت فرم های استعلام ارزیابی به شهرداری مراجعه و پس از تکمیل فرم ها مدارک مربوطه را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 93/1/28 به دبیرخانه این شهرداری تحویل نمایند .  

 

آگهی مناقصه احداث کانال بتنی سطح شهر-۱۳۹۳/۱/۲۴

بسمه تعالی

(( آگهی مناقصه ))

شهرداری کلاردشت در نظر دارد از محل اعتبارات سال جاری نسبت به عملیات احداث کانال بتنی خیابانهای اصلی شهر اقدام نماید ، لذا از شرکتها وپیمانکاران  معتبر درخواست می شود بمنظور کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ درج آگهی بمدت 10 روز به شهرداری مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و در موعد مقرر پیشنهادات خود را در پاکت سر بسته به شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .                                                                    

 ((شرایط مناقصه کانال بتنی سطح شهر ))

 

الف ) اعتبار مورد نیاز   2.000.000.000  ریال است  

ب ) کلیه مصالح و لوازم مورد نیاز بمنظور اجرای پروژه می بایست توسط پیمانکار تهیه و پای کار مورد مصرف قرار گیرد .

پ) تهیه و تدارک کلیه نیروی انسانی جهت موضوع کار و کلیه مسائل مربوط به حقوق کارگری بعهده پیمانکار است.

ت) بروز هرگونه حادثه اعم از جانی ومالی که به هرطریقی در ارتباط با اجرای پروژه موصوف باشد به عهده پیمانکار است و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ث) شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

خ)  تسلیم فیش به مبلغ  100.000.000 ریال که به حساب سپرده شماره  3100003881007 نزد بانک ملی شعبه کلاردشت واریز گردیده در هنگام تحویل پیشنهاد الزامی است ، (تحویل اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی)

د) مهلت تحویل پیشنهادات 10 روز یعنی  تا پایان وقت اداری روز  دوشنبه  مورخ     92/02/08 می باشد که باید به صورت سربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند./

ز) به پیشنهادات مخدوش یا عدم رعایت هریک از بندها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ط) برندگان نفر اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

ر) اجرت کار براساس درخواست پیمانکار مطابق پیشرفت فیزیکی که به تایید مهندس ناظر پروژه و مسئول دایره فنی برسد قابل پرداخت است .

ظ) کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات بعهده پیمانکار است

ع) لازم است پیشنهادات در دو پاکت دربسته جداگانه 1- تضمینات و مدارک 2- پیشنهادات ارایه گردد

ک) شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای رتبه راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و ارائه تصویر مدارک مربوطه به همراه ارائه پیشنهادات الزامی است .

ف) تمامی عملیات انجام شده می بایست دارای تاییدیه از آزمایشگاه مکانیک و خاک باشد  ./

در روز    سه شنبه  مورخه 92/02/09   کلیه پیشنهادات با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات در محل شهرداری مفتوح و پیشنهادهائی که پس از اعلام مهلت قانونی به شهرداری تسلیم گردد فاقد اعتبار است.

آگهی مزایده فروش زمین-۱۳۹۲/۱۲/۳

شهرداری کلاردشت در نظر دارد باستناد مجوز شورای اسلامی محترم شهر کلاردشت نسبت به فروش 3000 متر زمین واقع در حسن کیف ؛ خیابان مدرس با کاربری مسکونی از طریق آگهی مزایده کتبی به فروش برساند ؛ لذا از خریداران محترم تقاضا دارد از تاریخ درج آگهی بمدت 10 روز از مکان مورد نظر بازدید و پیشنهادات خود را در پاکت سر بسته در موعد مقرر به دبیر خانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نماید ./

نکته : شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

به پاکت هایی که بعد از موعد مقرر به شهرداری تحویل داده شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .

برای شرکت در مزایده شرکت کنندگان باید از قبل مبلغ 500000000 ( پانصد میلیون ریال ) به شماره حساب 3100003881007 سپرده شهرداری کلاردشت واریز نمایند .

پاکت های واصله در تاریخ 92/12/16 با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات مفتوح و نتیجه ظرف مدت سه روز تا یک هفته اعلام می گردد .

 

طاهری نسب  

 شهردار کلاردشت  

آگهی مناقصه آسفالت-۱۳۹۲/۱۲/۱۲

شهرداری کلاردشت در نظر دارد از محل اعتبارات سال 92 نسبت به اسفالت خیابان ها و معابر اصلی شهر اقدام نماید 

لذا پیمانکاران و شرکت های واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ درج این آگهی به مدت 10 روز از محل بازدید و پیشنهادات خود را در موعد مقرر به شهرداری تسلیم نمایند .

 

 ((شرایط مناقصه آسفالت سطح شهر ))

 

الف ) اعتبار مورد نیاز 10.000.000.000ریال است  

ب ) کلیه مصالح و لوازم مورد نیاز بمنظور اجرای پروژه می بایست توسط پیمانکار تهیه و پای کار مورد مصرف قرار گیرد .  

پ) تهیه و تدارک کلیه نیروی انسانی جهت موضوع کار و کلیه مسائل مربوط به حقوق کارگری بعهده پیمانکار است.

ت) مسئولیت بروز هرگونه حادثه اعم از جانی ومالی که به هرطریقی در ارتباط با اجرای پروژه موصوف باشد به عهده پیمانکار است و شهرداری هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.

ث) شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .

خ) تسلیم فیش به مبلغ  500.000.000 ریال که به حساب سپرده شماره 3100003881007نزد بانک ملی شعبه کلاردشت واریز گردیده در هنگام تحویل پیشنهاد الزامی است ، (تحویل اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی)

د) مهلت تحویل پیشنهادات 10 روز یعنی  تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ   1392/12/21 می باشد که باید به صورت سربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند./

ز)به پیشنهادات مخدوش یا عدم رعایت هریک از بندها ترتیب اثر داده نخواهد شد 

ط) برندگان نفر اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

ر) اجرت کار براساس درخواست پیمانکار مطابق پیشرفت فیزیکی که به تایید مهندس ناظر پروژه و مسئول دایره فنی برسد قابل پرداخت است .

ظ) کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات بعهده پیمانکار است 

ع) لازم است پیشنهادات در دو پاکت دربسته جداگانه 1- تضمینات و مدارک 2- پیشنهادات ارایه گردد

ک) شرکت کنندگان در مناقصه باید دارای رتبه راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و ارائه تصویر مدارک مربوطه به همراه ارائه پیشنهادات الزامی است .

ف) تمامی عملیات انجام شده می بایست دارای تاییدیه از آزمایشگاه مکانیک و خاک باشد  ./ 

در روز پنج شنبه   مورخه   1392/12/22 کلیه پیشنهادات با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات در محل شهرداری مفتوح و پیشنهادهائی که پس از اعلام مهلت قانونی به شهرداری تسلیم گردد فاقد اعتبار است.

 

 علیرضا طاهری نسب    

شهردار کلاردشت      

 

معرفی شهردار

 

 

دکتر مسعود میارنعیمی

 شهردار کلاردشت