بسمه تعالی

موضوع :ویژگی های خانواده متعادل و موفق و تاثیر آن در اعتلای شخصیت همسر و فرزند

مقدمه:از پژوهشهای متعدد در حوزه خانواده،بر می آید که دستبابی به الگوی خانواده متعادل،امری اکتسابی و قابل تحقق می باشد.

پیامد ها

ویژگی ها

شماره

احساس امنیت/استحکام شخصیت فرزند

برخورداری از جایگاه و منزلت واقعی

1

احساس ارزش /تمرکز برتر

ظرفیت داد و ستد عاطفی

2

امید به آینده/بهبود و پیشرفت یادگیری

بهره گیری از موج مثبت(N.L.P)

3

جرآت ورزی/اعتماد سازی

حمایت و پشتیانی در سختی ها

4

رشد وجدان اخلاقی/مناسبات انسانی مطلوب

گذشت و تغافل

5

الگوپذیری از والدین/رشد احساس مسئولیت

مدیریت هماهنگ و کارآمد

6

سلامت روان/آسیب ناپذیری اخلاقی

پاسخ به نیازهای روحی و روانی

7

همزیستی مسالمت آمیز/نگرش مثبت به جهان

رعایت عدلت در خانواده

8

رضایت شخصی/موفقیت و کارآمدی تحصیلی

مدیریت زمان(برنامه ریزی)

9

برخورداری از تکیه گاه استوار و نیرومند/بهبود روابط درون شبکه خانواده

ارتقاء ارتباط خود و خانواده متعال

10