به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کلاردشت :

صبح روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۱/۱۳باحضورمهندس پورعلی شهردارکلاردشت وپرسنل خدوم وزحمتکش شهرداری وباهمکاری صمیمانه آقایان فیروز،نظرعلی وامیرعباس نقوی تعریض وعقب نشینی حاشیه خیابان رودبارک انجام گردید.
شایان ذکراست شهرداری کلاردشت وپرسنل شهرداری همچون روزهای گذشته وایام نوروز درروزسیزدهم فروردین درساعت ۶:۰۰ صبح عملیات تعریض وعقب نشینی خیابان اصلی رودبارک وملک مالکین فوق را اجرای نمودند.

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت