بازدیدمیدانی اعضای شورای اسلامی شهرکلاردشت بهمراه شعبان سنایی سرپرست شهرداری ازورودی شهرازسمت دانشگاه گلدشت تاپمپ بنزین

 

معرفی شهردار

 

 

نجم الدین پورعلی

 

شهردار کلاردشت